Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt i urval

Förbifart Stockholm, Trafikverket

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i den starkt växande Stockholmsregionen

Läs mer om projektet Förbifart Stockholm, Trafikverket

Ostlänken, Trafikverket

Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Vi planerar för en successiv byggstart under åren 2017-2021 och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028. När vi är klara har vi byggt cirka 15 mil ny höghastighetsjärnväg, 200 broar och 20 kilometer tunnlar.

Läs mer om projektet Ostlänken, Trafikverket

Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar för Tvärförbindelse Södertörn en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum. Uppdraget sker i samverkan med Tyréns.

Läs mer om projektet Tvärförbindelse Södertörn

Station Centralen (Västlänken), NCC/Trafikverket

Västlänkens nya Station Centralen i Göteborg får två plattformar och fyra spår, och den byggs strax norr om nuvarande Göteborgs central. Technology for Infrastructure projects ingår i den konstellation av tekniska konsulter och NCC som på uppdrag av Trafikverket ansvarar för utformning och konstruktion av Station Centralen.

Läs mer om projektet Station Centralen (Västlänken), NCC/Trafikverket

Västlänken, Trafikverket Göteborg

Technology for Infrastructure projects har en stor del i uppförandet av Järnvägsplan/Systemhandling av Västlänken i centrala Göteborg. Tekniska installationer i projekt Centralen är vår huvuduppgift men vi ansvarar också för risk/säkerhetsdelen inom station Centralen. Detta är ett avslutat projekt.

Läs mer om projektet Västlänken, Trafikverket Göteborg

Götalandsbanan Station Landvetter, Trafikverket

Trafikverket utreder Götalandsbanan som är en ny järnväg för höghastighetståg. Den ska sträcka sig mellan Stockholm och Göteborg via Linköping, Jönköping och Borås. Technology for Infrastructure projects har en del i uppförandet av Station Landvetter som är en del i Järvägsplan/Systemhandling av Götalandsbanan i deluppdrag Mölnlycke-Bollebygd.

Läs mer om projektet Götalandsbanan Station Landvetter, Trafikverket

E45 Lilla Bommen - Marieholm, Trafikverket

Projektet E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm i centrala Göteborg syftar till att anpassa E45 till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet.

Läs mer om projektet E45 Lilla Bommen - Marieholm, Trafikverket

Marieholmsförbindelsen, Trafikverket

Marieholmsförbindelsen består av både väg, järnväg och tunnel. Vägdelen som ingår i projektet sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20, Ånäsmotet, i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm. Järnvägsdelen, som sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken, innebär en ny järnvägsbro över Göta älv. Marieholmstunneln, under Göta älv, minskar sårbarheten i nuvarande vägsystem samtidigt som trafiksäkerheten, miljön och regional utveckling främjas.

Läs mer om projektet Marieholmsförbindelsen, Trafikverket

Martin Linge Project, Apply Emtunga

Technology for Infrastructure projects är delaktiga i projekteringen av tekniska installationer till bostadsmoduler för oljeplattformen Martin Linge. Projektering och produktion av bostadsmodulerna sker i Göteborgs hamn och därefter transporteras modulerna på pråm till Norges kust för montage på oljeplattformen Martin Linge under 2016.

Läs mer om projektet Martin Linge Project, Apply Emtunga

Co-Class, Svensk byggtjänst

Nu går Svensk Byggtjänst, föreningen BIM Alliance, föreningen BEAst och några av branschens tunga byggherrar samman för att arbeta fram ett nytt, bättre och mera innehållsrikt BSAB. BSAB ska vara anpassat för digital modellering av byggd miljö genom hela livscykeln – från planering till rivning

Läs mer om projektet Co-Class, Svensk byggtjänst

Varbergstunneln, Trafikverket

Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Technology for Infrastructure projects har i detta projekt i uppdrag att projektera brandvatten och säkerhetstekniska system för Varbergstunneln

Läs mer om projektet Varbergstunneln, Trafikverket

Nya Karolinska Solna, Skanska

Stockholms läns landsting bygger ett nytt sjukhus intill det nuvarande Karolinska sjukhuset. Även om ytan på det nya sjukhuset är lika stort som det befintliga har man ändå tänkt sig kunna behandla fler patienter. Detta ska bli möjligt främst genom användandet av ny teknik. Våra medarbetare var med och designade det överordnade styrsystemet, vilket var ett mycket komplicerat och teknikintensivt system.

Läs mer om projektet Nya Karolinska Solna, Skanska

Hisingsbron, Göteborgs stad

Technology for Infrastructure projects har tillsammans med COWI i uppdrag att upprätta bygghandlingar för ledningsomläggningar för Opto/Tele. I uppdraget ingår även att upprätta ett förfrågningsunderlag för Opto/Tele för bron för en totalentreprenad.

Läs mer om projektet Hisingsbron, Göteborgs stad

Projekt Trängselskatt, Trafikverket Göteborg

Trafikverket och Göteborgs stad installerade portaler med kameror och detektorer för att kunna registrera, och ta ut en automatisk avgift ifrån, fordon i Göteborgsområdet. Våra medarbetare har varit med och dokumenterat stora delar av det nya fibernät som byggts upp.

Läs mer om projektet Projekt Trängselskatt, Trafikverket Göteborg

Lundbytunneln, Trafikverket

Under en vägtunnels totala livslängd behöver de flesta installationstekniska systemen ersättas och uppgraderas. Trafikverket Västra Sverige har valt att etappvis bygga om sina system i Lundbytunneln. Våra medarbetare var med från tidig projektering och inventering till dess att respektive projekt var driftsatt.

Läs mer om projektet Lundbytunneln, Trafikverket

Kövarningssystem, Trafikverket

Trafikverket i Västra Sverige byggde upp sitt andra kövarningssystem på Lundbyleden i Göteborg. Kövarningsystemet varnar trafikanter på vägen om kö längre fram på körsträckan. Detektorer ovan vägbanan sitter monterade i portaler och skickar data till servrar som lagrar data och vid en viss trafikmängd kommunicerar med skyltar. Skyltarna är placerade på portaler ovan vägbana. Systemet är samhällsekonomiskt lönsamt och besparar trafikanterna tid och samhället pengar. Våra medarbetare var ett stöd från idé till färdigställande.

Läs mer om projektet Kövarningssystem, Trafikverket

Motorvägsbroarna Södertälje, Trafikverket

Våra medarbetare har varit med i framtagandet av bygg- och relationshandlingar för byte av styrsystem i motorvägsbroarna i Södertälje. Detta var ett mycket komplicerat tekniskt byte, som dessutom utfördes medan broarna var i full drift. Det krävdes hänsyn till både vägtrafik och sjöfart vid byggnation och driftsättning.


Läs mer om projektet Motorvägsbroarna Södertälje, Trafikverket

Norra Djurgårdsstaden, Exploateringskontoret

Stockholms stad skapar via Exploateringskontoret en helt ny stadsdel på Norra Djurgården, i anslutning till Värtahamnen. Våra medarbetare har deltagit i framtagandet av en systemhandling för en anslutningstunnel från Värtahamnen till Norra länken. Uppdraget innebar att projektera tekniska installationer i vägtunneln, samt yttre VA i anslutning till tunneln.

Läs mer om projektet Norra Djurgårdsstaden, Exploateringskontoret